O świadczeniach

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 1. 500+ na każde dziecko do 18 roku życia, niezależnie od wysokości dochodu rodziny.

Oznacza to znaczne uproszczenie formularza wniosku oraz całej procedury ustalenia prawa do świadczenia. Rodzice nie muszą przedkładać w Urzędzie dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej ani informować Urząd o zmianach w zatrudnieniu.

 1. terminy składania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się  1 czerwca 2021 r. będzie można składać:

 • już od 1 lutego 2021 r.drogą elektroniczną,
 • od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną – papierowo

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach ul. Krótka1

Wniosek o świadczenie wychowawcze należy złożyć do 30 czerwca 2021 r.

 1. Przedłużenie do 3 miesięcy terminu składania wniosków w przypadku urodzenia się dziecka

Do tej pory rodzice nowonarodzonego dziecka musieli złożyć wniosek jeszcze w tym samym miesiącu, by nie stracić świadczenia przysługującego od dnia narodzin dziecka. Obecnie będą mieli 3 miesiące na złożenie wniosku, by pieniądze nie przepadły.

 1. Ciągłość świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodziców, który pobierał świadczenie lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku

Drugi z rodziców, który opiekuje się dzieckiem, będzie miał 3 miesiące, by złożyć wniosek.

 1. Przyznanie świadczenia bez decyzji administracyjnej

Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, Urząd nie będzie o tym informował decyzją administracyjną przesyłaną drogą listową, tak jak to było do tej pory. Obecnie informację o przyznaniu 500+ będzie można otrzymać na wskazany we wniosku adres poczty e-mail. Osoby nieposiadające adresu e-mail będą mogły zwrócić się do Urzędu o wydanie stosownego zaświadczenia o przyznaniu świadczenia.

 1. Brak obowiązku posiadania ustalonych alimentów na dziecko

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

O świadczenie wychowawcze mogą się ubiegać:

 • matka lub ojciec dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca)
 • opiekun faktyczny dziecka – czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego)
 • opiekun prawny dziecka
 • dyrektor domu pomocy społecznej

OKOLICZNOŚCI MAJĄCE WPŁYW NA PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO:

Wspólne zamieszkiwanie

Świadczenie wychowawcze przysługuje, jeśli rodzic lub opiekun zamieszkuje wspólnie z dzieckiem oraz dziecko pozostaje na jego utrzymaniu.

Zamieszkiwanie w Polsce

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie 500+ przysługuje, jeśli Wnioskodawca wraz z dzieckiem zamieszkuje na terenie Polski (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej).

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Jeśli członek rodziny lub niebędący członkiem rodziny drugi rodzic dziecka przebywa poza granicami Polski w kraju objętym koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (są to przede wszystkim kraje Unii Europejskiej), złożony w tut. Urzędzie wniosek zostanie przekazany do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Opieka naprzemienna

Naprzemienna opieka nad dzieckiem może być orzeczona po rozwodzie lub po rozpadzie związku nieformalnego rodziców dziecka. Ustala się ją na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub zaakceptowanego przez sąd planu wychowawczego. Polega na tym, że każde z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej i opiekuje się dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach (np. 2 tygodnie w miesiącu dziecko mieszka z matką, a dwa tygodnie – z ojcem). Dziecko ma swoje miejsce zamieszkania zarówno u matki, jak i u ojca. Aby ustanowiona została opieka naprzemienna, rodzice muszą wyrazić na to zgodę i wystąpić do sądu ze wspólnym wnioskiem.

W przypadku świadczenia wychowawczego ustalanego na dziecko pozostające pod opieką naprzemienną, każdy z rodziców powinien złożyć osobny wniosek, przedkładając dokumenty potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej. Każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty za dany miesiąc.

Koordynacja świadczenia wychowawczego

W przypadku gdy osoba lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie (tj. w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej) w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.

Pobyt poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia za granicą.

W przypadku przebywania osoby lub członka rodziny tej osoby w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze lub po dniu jej wydania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Więcej informacji w sprawie koordynacji świadczeń można uzyskać na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.