Projekt socjalny „ Przezwyciężyć przemoc w dobie pandemii”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizuje projekt socjalny
„ Przezwyciężyć przemoc w dobie pandemii”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje, że od października 2021 r. realizowany jest projekt socjalny „Przezwyciężyć przemoc w dobie pandemii” Realizacja projektu zaplanowana jest w terminie od października do grudnia 2021 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie miasta i gminy Ropczyce.

W ramach projektu zaplanowano działania profilaktyczne mające na celu wsparcia osób dotkniętych przemocą, minimalizacja skutków stosowanej przemocy, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rodzinom w których stosowana jest przemoc, podniesienie wiedzy, kompetencji, umiejętności reagowania wobec problemu przemocy propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich. Uczestnicy projektu będą mieć możliwość uzyskania wsparcia prawnika, psychologa, pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego oraz przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji, który zapozna uczestników projektu z aktualnymi przepisami prawa dotyczących przemocy i realizacji procedury Niebieskiej Karty. Jednocześnie w prasie lokalnej ukaże się reportaż, w którym znajdować się będą najważniejsze wiadomości dotyczące przemocy, jej rodzajów form pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz informator z wykazem instytucji udzielających wsparcia na terenie Gminy Ropczyce.

Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia w ramach projektu służyć będą poszerzeniu wiedzy, uwrażliwieniu na zjawisko przemocy domowej, zmiany postaw, złamania stereotypów.

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają pracownicy socjalni MGOPS w Ropczycach tel. 17 2218 494 , e–mail: mgopsropczyce@mgopsropczyce.eu.