O Asystentach Rodziny

Pomoc asystenta rodziny

W przypadku zgłoszenia występowania trudności opiekuńczo- wychowawczych przez zainteresowanych lub osoby trzecie (zgłoszenie pisemne, telefoniczne, e-mailowe czy osobiste) pracownicy socjalni Ośrodka nawiązują kontakt z rodziną, aby ustalić sytuację faktyczną.
Działania podejmowane przez pracowników są uzależnione od okoliczności, jakie zastaną.
W przypadku stwierdzenia zagrożenia zdrowia i życia dzieci czy członków rodziny pracownicy podejmują działania interwencyjne. Jeżeli w trakcie rozmowy okaże się, że rodzina boryka się z wieloma problemami (nie tylko opiekuńczo-wychowawczymi) pracownik socjalny może przeprowadzić wywiad środowiskowy i zawnioskować o objęcie rodziny wsparciem asystenta.

Do funkcji asystenta rodziny zalicza się:

1. funkcję wsparcia psychiczno-emocjonalnego, diagnostyczno-monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą, motywująco – aktywizującą, koordynacji działań skierowanych na rodzinę. Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, organizację własnego warsztatu pracy.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zakres obowiązków asystenta rodziny to m.in.:

-opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

-opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

-udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

-wspieranie aktywności społecznej rodzin;

-motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

-udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

-motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

-udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

-podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

-prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

-prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

-dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

-monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

-sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

-współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

-współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.